pk10精准计划

729963 期 第十名 正确率:83%
08 07 01 09 04 03 10 05 02 06
下期729964 剩余
00 : 00
北京PK10第十名计划表
期数 计划 状态
964-966
1,5,7,4,3
729964~729966期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
964 ? ?
962-964
2,1,6,4,10
729962~729964期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729963 06 2期中
960-962
9,6,7,2,3
729960~729962期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729961 03 2期中
958-960
9,8,4,7,6
729958~729960期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729959 06 2期中
956-958
1,8,9,10,7
729956~729958期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729957 09 2期中
954-956
5,8,6,1,2
729954~729956期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729955 01 2期中
951-953
7,5,6,10,4
729951~729953期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729953 05 3期中
948-950
1,9,8,7,3
729948~729950期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
729950 07 3期中
945-947
4,2,3,6,8
729945~729947期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729947 02 3期中
944-946
2,4,1,6,3
729944~729946期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729944 06 1期中
941-943
10,5,6,8,3
729941~729943期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729943 02
938-940
5,6,7,10,3
729938~729940期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729940 08
936-938
1,3,10,7,4
729936~729938期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729937 03 2期中
935-937
1,4,2,3,10
729935~729937期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729935 02 1期中
932-934
2,7,10,5,3
729932~729934期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729934 03 3期中
929-931
2,5,8,6,4
729929~729931期计划分析
预测最大区间:6
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729931 03
928-930
9,6,7,1,3
729928~729930期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
729928 07 1期中
925-927
3,7,10,6,4
729925~729927期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729927 06 3期中
922-924
1,10,6,4,2
729922~729924期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729924 03
921-923
9,1,6,10,3
729921~729923期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729921 10 1期中
920-922
1,7,6,8,4
729920~729922期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729920 06 1期中
917-919
9,5,1,2,4
729917~729919期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729919 06
916-918
6,4,5,3,8
729916~729918期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729916 08 1期中
915-917
8,4,10,3,9
729915~729917期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729915 10 1期中
914-916
1,8,4,10,7
729914~729916期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729914 04 1期中
913-915
4,1,6,10,2
729913~729915期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729913 06 1期中
912-914
2,8,10,6,5
729912~729914期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729912 08 1期中
909-911
5,6,4,7,3
729909~729911期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729911 02
907-909
8,1,10,9,6
729907~729909期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:4,占比80%
小的个数:1,占比20%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729908 10 2期中
906-908
8,5,6,3,1
729906~729908期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729906 03 1期中
905-907
7,6,4,8,5
729905~729907期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729905 06 1期中
904-906
2,9,6,8,1
729904~729906期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729904 08 1期中
902-904
10,2,7,3,4
729902~729904期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729903 03 2期中
901-903
4,1,5,10,6
729901~729903期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729901 05 1期中
899-901
4,5,8,9,6
729899~729901期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729900 04 2期中
896-898
8,7,5,1,3
729896~729898期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:4,占比80%
双的个数:1,占比20%
729898 10
895-897
4,3,2,6,9
729895~729897期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729895 06 1期中
892-894
1,9,10,5,6
729892~729894期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729894 06 3期中
891-893
10,1,5,7,6
729891~729893期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729891 07 1期中
889-891
6,9,1,7,2
729889~729891期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729890 02 2期中
887-889
9,6,10,8,7
729887~729889期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:5,占比100%
小的个数:0,占比0%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729888 06 2期中
885-887
10,5,6,2,1
729885~729887期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729886 06 2期中
883-885
3,6,2,10,5
729883~729885期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:2,占比40%
小的个数:3,占比60%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729884 06 2期中
882-884
4,7,8,10,2
729882~729884期计划分析
预测最大区间:8
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729882 04 1期中
881-883
4,8,3,10,6
729881~729883期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729881 03 1期中
879-881
10,8,1,9,3
729879~729881期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729880 01 2期中
876-878
2,8,1,3,5
729876~729878期计划分析
预测最大区间:7
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729878 08 3期中
874-876
9,10,8,6,7
729874~729876期计划分析
预测最大区间:4
大的个数:5,占比100%
小的个数:0,占比0%
单的个数:2,占比40%
双的个数:3,占比60%
729875 08 2期中
871-873
6,8,2,10,1
729871~729873期计划分析
预测最大区间:9
大的个数:3,占比60%
小的个数:2,占比40%
单的个数:1,占比20%
双的个数:4,占比80%
729873 08 3期中
868-870
3,6,5,1,4
729868~729870期计划分析
预测最大区间:5
大的个数:1,占比20%
小的个数:4,占比80%
单的个数:3,占比60%
双的个数:2,占比40%
729870 05 3期中